/പച്ചക്കറി, പുഷ്പകൃഷിക്ക് ആയിരം കോടി

പച്ചക്കറി, പുഷ്പകൃഷിക്ക് ആയിരം കോടി

സംസ്ഥാന ബജറ്റ് : ഹരിത കേരള മിഷന് 7 കോടി
ഒരു വാര്‍ഡില്‍ 75 തെങ്ങിന്‍ തൈകള്‍ വീതം വിതരണം ചെയ്യും
പച്ചക്കറി, പുഷ്പകൃഷിക്ക് ആയിരം കോടി
വെളിച്ചണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരഭങ്ങള്‍ക്ക് 25 ശതമാനം സബ്‍സിഡി