/മലയാളികളുൾപ്പെടെ യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ച ഒമാൻ എയർ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി

മലയാളികളുൾപ്പെടെ യാത്രക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ച ഒമാൻ എയർ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി

മസ്കറ്റ്: സൂറിച്ചിൽ നിന്ന് മസ്കറ്റിലേക്ക് പറന്ന ഒമാൻ എയർ (WY 154) സാങ്കേതികത്തകരാറിനെത്തുടർന്ന് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി. സൂറിച്ചിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9.35 ന് പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 7.05ന് മസ്കറ്റിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് തുർക്കിയിലെ വിമാനത്താവളമായ ഡിയർബാകിറിൽ വെളുപ്പിന് മൂന്നിന് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയത്. മലയാളികളുൾപ്പെടെ യാത്രക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയോട്കൂടി യാത്രക്കാരെ മസ്കറ്റിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.