സുൽത്താനേറ്റിലെ ജി.ഡി.പി നിരക്കിൽ 3.9 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കോവിഡ് വ്യാപനം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതിനിടെ സുൽത്താനേറ്റിലെ ജി.ഡി.പി നിരക്കിൽ ഇടിവുണ്ടായെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ദേശീയ സ്ഥിതി വിവര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 2020 ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ജി.ഡി.പി നിരക്കിൽ 3.9 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നോൺ – ഹൈഡ്രോ കാർബൺ മേഖലയിൽ 6.2 ശതമാനവും, നോൺ – ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിൽ 11.5 ശതമാനവും, സർവീസ് മേഖലയിൽ 5.2 ശതമാനവും കുറവുണ്ടായി. അതേ സമയം ഈ കാലയളവിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ രംഗത്ത് 0.7 ശതമാണത്തിന്റെ വളർച്ചയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.