ഒമാനിൽ 100 ​​കിലോയിലധികം അനധികൃത ചെമ്മീൻ മത്സ്യബന്ധന വലകൾ പിടികൂടി

മസ്‌കറ്റ്: ഒമാനിൽ 100 ​​കിലോയിലധികം അനധികൃത ചെമ്മീൻ മത്സ്യബന്ധന വലകൾ പിടികൂടി. മത്സ്യബന്ധനത്തിനും വ്യാപാരത്തിനും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കെ 150 കിലോ ചെമ്മീൻ പിടിച്ചുവെന്നാരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് മസ്‌കറ്റിൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിൽ നിന്ന് നിരവധി വലകൾ പിടികൂടിയത്.

“മത്സ്യബന്ധന-വ്യാപാര നിരോധന കാലയളവിൽ വളർത്തിയതും ഇറക്കുമതി ചെയ്തതുമായ ചെമ്മീൻ ഒഴികെ വിൽപനയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കിയ 150 കിലോ ചെമ്മീൻ മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിലെ ഫിഷറീസ് കൺട്രോൾ ടീം പിടിച്ചെടുത്തു. അതോടൊപ്പം മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നിരോധിത (നൈലോൺ) വലകളും സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു. അതേസമയം നിയമലംഘകർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയായതായി കൃഷി, ഫിഷറീസ് വെൽത്ത്, ജലവിഭവ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.