വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സമ്മർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാപിച്ചു

മസ്‌കറ്റ്: നാഷണൽ മ്യൂസിയം 2022 ജൂൺ മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സ്‌കൂളുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, കോളേജുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സമ്മർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാപിച്ചു. നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പുരാവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള കലാ ശിൽപശാലകൾ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഓരോ ഇവന്റിനും ശരാശരി 20 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ 35 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. എൻഡോവ്‌മെന്റ്, മതകാര്യ മന്ത്രാലയം, സയന്റിഫിക് കോളേജ് ഓഫ് ഡിസൈൻ, സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി (എസ്‌ക്യു) എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രായ വിഭാഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാരികവും മാനുഷികവുമായ ദൗത്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ബിപി ഒമാന്റെ പിന്തുണയോടെ
ദേശീയ മ്യൂസിയത്തിലെ ലേണിംഗ് സെന്റർ യൂണിറ്റ് മേധാവി ആമിന അൽ അബ്രി, ഒമാനിലെ സുൽത്താനേറ്റിൽ അംഗീകരിച്ച പാഠ്യപദ്ധതികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുകയും ആ പാഠ്യപദ്ധതികളുടെ വിവിധ വശങ്ങളും ദേശീയ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒമാനി സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് മ്യൂസിയം ശേഖരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി, ദേശീയ മ്യൂസിയത്തിന്റെ ശേഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഗൈഡഡ് ടൂറുകളിലും ആർട്ട് വർക്ക് ഷോപ്പുകളിലും പങ്കെടുക്കാൻ വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിനായി ഈ പ്രോഗ്രാം വർഷം തോറും നടപ്പാക്കുന്നത്.

ഒമാനി സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുജന അവബോധം വളർത്തുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഒമാന്റെ പുരാതന ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ വിഭാഗം സന്ദർശകരിലും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. നാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിലെ സെന്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളുടെയും കോഴ്‌സുകളുടെയും ഒരു പരമ്പരയുടെ ഭാഗമയാണ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കിയത്.