ഇക്വഡോർ പ്രസിഡന്റിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക്

മസ്‌കറ്റ്: ഇക്വഡോർ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഗില്ലെർമോ ലാസ്സോ മെൻഡോസയ്ക്ക് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക് ആശംസകൾ അയച്ചു.

ഹിസ് മജസ്റ്റി ദി സുൽത്താൻ പ്രസിഡന്റ് മെൻഡോസയ്ക്കും ഇക്വഡോറിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഹൃദയംഗമമായ വികാരങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിച്ചു.