മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു

സലാല: ജിസിസി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജനറലുമായി സഹകരിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിച്ച “പ്രതിസന്ധികളിലും ദുരന്തങ്ങളിലും മാധ്യമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുക” എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന ദ്വിദിന ശിൽപശാല ചൊവ്വാഴ്ച സമാപിച്ചു.

ശിൽപശാലയുടെ സമാപന പരിപാടിയിൽ അഞ്ച് വർക്കിംഗ് പേപ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

റോയൽ ഒമാൻ പോലീസിലെ പ്രതിസന്ധികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യ വർക്കിംഗ് പേപ്പർ, രണ്ടാമത്തേത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എൻജിനീയറിങ് സപ്ലൈസ് ജോലിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു.

മൂന്നാമത്തെ വർക്കിംഗ് പേപ്പർ സുൽത്താനേറ്റിലെ കാലാവസ്ഥയും ഉഷ്ണമേഖലാ സാഹചര്യങ്ങളും, നാലാമത്തെ വർക്കിംഗ് പേപ്പർ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പാഠങ്ങൾ, അഞ്ചാമത്തെ വർക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇന്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് യൂണിയൻ, ഗൾഫ് കോ-ഓപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) മീഡിയ അതോറിറ്റികൾ എന്നിവയാണ്.

പ്രധാനമായും വിവിധ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ജിസിസി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ മീഡിയ കോർപ്പറേഷനുകൾക്കിടയിൽ മീഡിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സഹകരണവും വൈദഗ്ധ്യ കൈമാറ്റവും സജീവമാക്കുന്നതിനാണ് ശിൽപശാല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.