നജ്‌റാനിൽ ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

റിയാദ്: രാഷ്ട്രീയ സുരക്ഷാ കാര്യ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം നജ്‌റാൻ ഗവർണർ പ്രിൻസ് ജലാവി ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് നജ്‌റാനിൽ പുതിയ ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് സെന്റർ ചൊവ്വാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

പുതിയ പ്രതിസന്ധി കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പൗരന്മാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ തീക്ഷ്ണതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ജലവി രാജകുമാരൻ വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാരും സിവിൽ ഏജൻസികളും സൗദി സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും ഏകീകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു യൂണിറ്റായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.