ആദം-ഹിമ റോഡിൽ ദൃശ്യപരത കുറഞ്ഞു

മസ്കത്ത്: ആദം-ഹിമ റോഡിൽ ദൃശ്യപരത കുറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ആദം-ഹിമ റോഡിൽ ദൃശ്യപരത കുറവാണെന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

“ആദം-ഹിമ റോഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, കാറ്റ് സജീവമായതിനാൽ തിരശ്ചീന ദൃശ്യപരത കുറവാണ്. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.” റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.