പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റിന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേർന്ന് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക്

മസ്‌കറ്റ്: ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ആരിഫ് അൽവിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന വാർഷികത്തിൽ ആശംസകൾ നേർന്ന് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക്.

സുൽത്താൻ തന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആശംസകളും പ്രസിഡന്റിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പുരോഗതിക്കും സമൃദ്ധിക്കും നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നേരുന്നതായി അറിയിച്ചു.