അനുമതിയില്ലാതെ കിണർ കുഴിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു

മസ്‌കത്ത്: ആവശ്യമായ ലൈസൻസില്ലാതെ അനധികൃതമായി കിണർ കുഴിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും മാനുവൽ ഡിഗറും പിടിച്ചെടുത്തു.

ക്രമരഹിതവും ലൈസൻസില്ലാത്തതുമായ കിണർ കുഴിക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ, അൽ ദാഹിറ ഗവർണറേറ്റിലെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ വെൽത്ത് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്‌സ് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിന് ലൈസൻസില്ലാതെ കിണർ കുഴിക്കുന്നതിനിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രില്ലിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും മാനുവൽ ഡിഗറും പിടിച്ചെടുതാതായും നിയമലംഘകർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായിയും” മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.