ദോഫാറിലുടനീളം 1 ദശലക്ഷത്തിലധികം വിത്തുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു

മസ്‌കത്ത്: ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിൽ മരങ്ങൾക്കും കാട്ടുചെടികൾക്കുമായി പത്തുലക്ഷത്തിലധികം വിത്തുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു.

“ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റിക്ക് ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലെ മലനിരകളിൽ 1,042,250 മരങ്ങളുടെയും കാട്ടുചെടികളുടെയും വിത്തുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതായി” ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസി (ONA), പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.