1,169 എസ്എംഇ ഉടമകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും വായ്പകൾ തീർപ്പാക്കാൻ തീരുമാനം

മസ്‌കറ്റ്: ചില ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ (എസ്‌എംഇ) ഉടമകൾക്കും സാധാരണ നടപടിക്രമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച മറ്റ് വ്യക്തികൾക്കുമെതിരായ കുടിശ്ശിക ക്ലെയിമുകൾ തീർപ്പാക്കാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക്ക് ഉത്തരവിട്ടു.

ഉത്തരവുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ, സുപ്രീം ജുഡീഷ്യറി കൗൺസിൽ, ധനകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച്, 1,169 എസ്എംഇ ഉടമകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും വായ്പ തിരിച്ചടച്ചു. RO 2,445,563 വരെയുള്ള ജയിൽ ശിക്ഷകളും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടലും റദ്ദാക്കി.