ചില ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ രാസ മലിനീകരണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഗുണനിലവാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

മസ്‌കത്ത്: ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചില കുങ്കുമപ്പൂവ് ഉൽപന്നങ്ങളിൽ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി സെന്റർ (എഫ്എസ്‌ക്യുസി) ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

“ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ രാസവസ്തുക്കൾ കലർന്നതായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഗുണനിലവാര കേന്ദ്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഉപഭോക്തൃ ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത്, പ്രാദേശിക വിപണികൾ ബാധിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളില്ലാത്തതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു” FSQC പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളോടും നിർദ്ദിഷ്ട ഉൽപ്പന്നം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്രം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.