ഒമാനിൽ പാരിസ്ഥിതിക നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഫാക്ടറി റെയ്ഡ് ചെയ്തു

മസ്‌കത്ത്: നോർത്ത് അൽ ബത്തിന ഗവർണറേറ്റിൽ പാരിസ്ഥിതിക ആവശ്യങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് മൃഗ തീറ്റ ഫാക്ടറി റെയ്ഡ് ചെയ്തു.

നോർത്ത് അൽ ബത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ സുവൈഖിലെ വിലായത്തിലെ പരിസ്ഥിതി കേന്ദ്രം, പുക, വായു മലിനീകരണം എന്നിവയിലൂടെ പരിസ്ഥിതി ആവശ്യകതകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു മൃഗ തീറ്റ ഫാക്ടറി പിടിച്ചെടുത്തതായി പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.