അമ്മാനിലെ പുസ്തകമേളയിൽ ഒമാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു

അമ്മാൻ: 2022 സെപ്റ്റംബർ 10 വരെ ജോർദാനിൽ നടക്കുന്ന അമ്മാൻ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സാംസ്കാരിക, കായിക, യുവജന മന്ത്രാലയവും എൻഡോവ്‌മെന്റ്, മതകാര്യ മന്ത്രാലയവും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് പങ്കെടുക്കുന്നു.

ഒമാനി പുസ്തകങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളകളിൽ ഒമാന്റെ സാന്നിധ്യം സജീവമാക്കുന്നതിനും ഒമാന്റെ ബൗദ്ധികവും ചരിത്രപരവും സാഹിത്യപരവുമായ വശങ്ങളുടെ വിവിധ സവിശേഷതകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പങ്കാളിത്തം.

ഒമാനും ജോർദാനും തമ്മിലുള്ള സഹകരണമാണ് പങ്കാളിത്തം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒമാനി, ജോർദാനിയൻ പ്രസാധക സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മേഖലകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ പങ്കാളിത്തം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.