ഷബാബ് ഒമാൻ രണ്ടാമൻ മൊറോക്കോ രാജ്യം വിടുന്നു

മസ്‌കറ്റ്: റോയൽ ഒമാൻ നേവിയുടെ “ഷബാബ് ഒമാൻ II” എന്ന കപ്പൽ മൊറോക്കോ രാജ്യത്തിലെ ടാൻജിയർ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് സ്‌പെയിനിലെ അൽജെസിറാസ് തുറമുഖത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.

യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്കുള്ള ആറാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രയിൽ “ഷബാബ് ഒമാൻ II” എന്ന കപ്പൽ, ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റും ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ബന്ധം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിലും മഹത്തായ ഒമാനി സമുദ്രചരിത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലും അതിന്റെ മഹത്തായ സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ്.