2022ലെ ഏഷ്യൻ അമച്വർ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഒമാൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും

മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ചെസ് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ ഈ മാസം അവസാനം ഏഷ്യൻ അമച്വർ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2022 ന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും.

ഒമാൻ ചെസ്സ് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ 21 രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 167 കളിക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏഷ്യൻ അമച്വർ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് സെപ്തംബർ 29 മുതൽ ഒക്ടോബർ 6 വരെ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്ന് ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസി (ഒഎൻഎ) അറിയിച്ചു.