മസ്കത്തിൽ മത്ര വിലായത്തിലെ റോഡ് ഭാഗികമായി അടച്ചതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

മസ്‌കത്ത്: മത്രയിലെ വിലായത്ത് മ്യൂസിയം ഓഫ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസിന് എതിർവശത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റോഡും പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളും ഇന്ന് മുതൽ 2022 സെപ്റ്റംബർ 22 വ്യാഴാഴ്ച വരെ താൽക്കാലികമായി അടച്ചതായി മസ്കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.

“ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ട്രാഫിക്കുമായി സഹകരിച്ച് മസ്‌കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, മുത്രയിലെ വിലയാറ്റിലെ മ്യൂസിയം ഓഫ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസിന് എതിർവശത്തുള്ള റോഡും പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളും ഭാഗികമായി അടച്ചിടുന്നതാണ്. സൈറ്റിന്റെ കേടായ ഭാഗം പരിപാലിക്കുന്നതിനായി 2022 സെപ്റ്റംബർ 22 വ്യാഴാഴ്ച വരെയാണ് യാത്ര നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനും ട്രാഫിക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓൺലൈനിൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലുടെ വ്യക്തമാക്കി.