2.6 ദശലക്ഷം ഒമാൻ റിയാലിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പവർ സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി സെസാഡിൽ പൂർത്തിയായി

മസ്‌കറ്റ്: 2.6 ദശലക്ഷം ഒഎംആർ ചെലവിൽ പ്രധാന ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പവർ സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി ദുഖിലെ (സെസാഡ്) പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പൂർത്തിയായി.

2.6 ദശലക്ഷം OMR ചിലവിൽ, പ്രധാന ട്രാൻസ്ഫോർമർ പവർ സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതി ദുഖിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ മത്സ്യ-ഭക്ഷ്യ വ്യവസായ മേഖലയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. 40 എംവിഎ, ഭാവിയിൽ ഇത് 60 എംവിഎ ആയി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതായും ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസി (ONA) ഓൺലൈനിൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽവ്യക്തമാക്കി.

വൈദ്യുതി വിതരണ സ്റ്റേഷനിൽ അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഒമാനി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമാണെന്നും ദുക്മിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ സിഇഒയുടെ ജോലി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചുമതലയുള്ള എൻജിനിയർ അഹമ്മദ് ബിൻ അലി അകാക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അടുത്ത വർഷത്തോടെ എല്ലാ സ്കീമുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനുകളുടെ പ്ലാൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ദുഖിലെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്കിലെ എല്ലാ ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത സ്കീമുകളും കവർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുകയാണെന്നും എഞ്ചിനിയർ അഹമ്മദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.