ഒമാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് അൽ ദാഹിറ ഗവർണറേറ്റിൽ

മസ്കത്ത്: 2022 സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 20 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്തത് അൽ ദാഹിറ ഗവർണറേറ്റിലെ ഇബ്രിയിലെ വിലായത്താണ്.

കൃഷി, ഫിഷറീസ്, ജലവിഭവ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2022 സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ 20 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇബ്രിയിലെ വിലായത്ത് 25 മില്ലിമീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, തുടർന്ന് നോർത്ത് അൽ ഷർഖിയ ഗവർണറേറ്റിലെ ഇബ്രയിലെ വിലായത്തിൽ 23 മില്ലിമീറ്റർ ആയി. തുടർന്ന് അൽ ദഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിലെ ഇസ്കി വിലായത്തിൽ 20 മില്ലീമീറ്ററും മഴ രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അൽ ദഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിലെ അൽ ഹംറയിലെ വിലായത്തിൽ 14 മില്ലീമീറ്ററും അൽ ബുറൈമി ഗവർണറേറ്റിലെ മഹ്ദയിലെ വിലായത്തിൽ 10 മില്ലീമീറ്ററും അൽ ബുറൈമി ഗവർണറേറ്റിലെ വിലായത്തിൽ 7 മില്ലീമീറ്ററും മഴ പെയ്തിരുന്നു. അൽ ദഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിലെ അൽ ജബൽ അൽ അഖ്ദറിൽ 5 മില്ലീമീറ്ററും നിസ്വയിലെ വിലായത്തിൽ 2 മില്ലീമീറ്ററും മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.