രോഗികളുടെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആശുപത്രികളോട് നിർദേശിച്ചു

മസ്കത്ത്: ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിൽ രോഗികൾക്ക് അനാവശ്യമായ അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ. ഹിലാൽ ബിൻ അലി അൽ-സബ്തി നിർദ്ദേശം നൽകി.

രോഗികൾക്കായുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് വിഭാഗത്തിലെയും ശസ്ത്രക്രിയകളിലെയും കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും മന്ത്രാലയത്തിലെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളോട് നിർദേശിച്ച് ഡോ. അൽ-സബ്തി ആഭ്യന്തര സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ആശുപത്രികളിൽ നിയമനം ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൗരന്മാർ മന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്.