ഖത്തർ പ്രതിനിധികൾക്ക് ഒമാന്റെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു

മസ്കത്ത്: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്ത് ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ അനുഭവം ഖത്തർ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് വിശദീകരിച്ചു.

“സഹോദര സംസ്ഥാനമായ ഖത്തറിലെ പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ മേഖലയിൽ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചതായി ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസി (ONA) ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ അബ്ദുല്ല ബിൻ അലി അൽ ഒമാരി പ്രതിനിധി സംഘവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റും ഖത്തറും തമ്മിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. പാരിസ്ഥിതിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിലും അഭിവൃദ്ധിയിലും, പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റിയിലെയും പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിലെയും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും പങ്കാളികളും തമ്മിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

2040 ലെ തന്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായി ഒമാനിലെ പാരിസ്ഥിതിക മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജൈവവൈവിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് അച്ചുതണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒമാൻ പരിസ്ഥിതി തന്ത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഇത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജനിതക വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഒരു റിസോഴ്‌സ് സെന്റർ പ്രതിനിധി സംഘം സന്ദർശിച്ചു. മസ്‌കറ്റ് ഗവർണറേറ്റിലെ ഖുറം നേച്ചർ റിസർവ്, സൗത്ത് അൽ ബത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ വന്യജീവികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്രം, സൗത്ത് അൽ ഷർഖിയ ഗവർണറേറ്റിലെ അൽ സലീൽ നാച്ചുറൽ പാർക്ക്, ടർട്ടിൽ റിസർവ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും സന്ദർശിക്കും.