ഒമാനിലെ ഹോട്ടൽ വരുമാനം ഓഗസ്റ്റിൽ 108 മില്യൺ ഒമാൻ റിയാൽ

മസ്‌കറ്റ്: ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിലെ (3-5) നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളുടെ വരുമാനം 2022 ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ 106.9 ശതമാനം വർധിച്ച് 2021 ലെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 108.334 മില്യൺ റിയാലിലെത്തി. നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷനാണ് (NCSI) ഈ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കിയത്.

(3-5) നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലെ അതിഥികളുടെ എണ്ണം 2022 ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം വരെ 34.2 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു. ആ ഹോട്ടലുകളിലെ താമസ നിരക്ക് 2022 ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ 22.4 ശതമാനം വർധിച്ച് 42.5 ശതമാനത്തിലെത്തി.

GCC അതിഥികളുടെ എണ്ണം 1250.9 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി, 2021 ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ 7,874 അതിഥികളിൽ നിന്ന് 2022 ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ 106,371 അതിഥികളിൽ എത്തി, യൂറോപ്യൻ അതിഥികൾ 26,400 അതിഥികളിൽ നിന്ന് 615.9 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

2022 ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം വരെ അമേരിക്കൻ അതിഥികളുടെ എണ്ണം 35,803 ആയിരുന്നു, ഇത് 2021 ലെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 201.5 ശതമാനം വർധനവാണ്, അതേസമയം ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള അതിഥികളുടെ എണ്ണം 5198 ആണ്. ഇത് 101.9 ശതമാനം വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ, ഏഷ്യൻ അതിഥികളുടെ എണ്ണം 91,273 ൽ നിന്ന് 2021 ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ 40.2 ശതമാനം വർധിച്ച് 2022 ലെ ഇതേ കാലയളവിൽ 127,995 അതിഥികളിലെത്തി.