തകർന്ന റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ 80 മില്യൺ ഒമാൻ റിയാലിന്റെ ടെൻഡറുകൾ

മസ്‌കത്ത്: കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കമ്മിറ്റിയുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ, വിവര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിൽ വിദഗ്ധരായ കമ്പനികൾക്ക് 80 ദശലക്ഷം ഒമാൻ റിയാൽ വിലയുള്ള ടെണ്ടറുകൾ നൽകി.

സൗത്ത്, നോർത്ത് അൽ ബത്തിന ഗവർണറേറ്റുകൾ, മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റ്, നോർത്ത് എ ഗവർണറേറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിലെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിലെ സമീപകാല മഴയും വാടികൾ കവിഞ്ഞൊഴുകിയതും മൂലമുണ്ടായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് റോഡുകളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ടെൻഡറുകൾ.