സുസ്ഥിര മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടി അൽ വുസ്ത ഫിഷറീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്സ്

മസ്‌കത്ത്: ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഒമാനിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ അൽ വുസ്ത ഫിഷറീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് (ഒമാൻ പെലാജിക്) ലോകപ്രശസ്ത സ്വതന്ത്ര സുസ്ഥിര സംഘടനയായ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി സീയുടെ സുസ്ഥിര മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു.

ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമുദ്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും ജലജീവികളുടെ സമഗ്രത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സുസ്ഥിരമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഒമാനിലെ സമൃദ്ധമായ മത്സ്യസമ്പത്തിന്റെ വിനിയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒമാൻ വിഷൻ 2040 ന് അനുസൃതമായി സ്ഥാപിതമായ ദേശീയ സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവൽക്കരണ പരിപാടിയായ “തൻഫീദ്” ന്റെ സംരംഭങ്ങളിലൊന്നായാണ് അൽ വുസ്ത ഫിഷ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്ഥാപിച്ചത്.