പുതിയ ബാച്ച് ആരംഭിച്ച് ഒമാൻ റോയൽ എയർഫോഴ്‌സ്

മസ്‌കറ്റ്: തൊഴിൽ തേടുന്ന പൗരന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സുൽത്താന്റെ സായുധ സേനയുടെ ദേശീയ ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി റോയൽ എയർഫോഴ്‌സ് ഓഫ് ഒമാൻ (RAFO), തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഏകോപനത്തോടെ ഞായറാഴ്ച പുതിയ ബാച്ച് പൗരന്മാരെ ആയുധ പരിശീലനത്തിനായി സ്വീകരിച്ചു.

സ്വീകാര്യത, മൂല്യനിർണ്ണയം, പരിശോധനകൾ, മെഡിക്കൽ, ശാരീരിക പരിശോധനകൾ എന്നിവയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം, എല്ലാ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുകളും തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പം വിവിധ വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ ആയുധങ്ങളുമായി ചേരുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന സൈനിക പരിശീലന പരിപാടിക്ക് വിധേയരാകും.

തങ്ങൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും സൈനിക കോർപ്‌സിൽ ചേരാൻ അവസരം നൽകിയതിന് യുവ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നന്ദി അറിയിച്ചു, നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമാണെന്നും RAFO-യിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ സഹകരണം ഉണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പൗരന്മാരെ നിയമിക്കുന്നതിനായി RAFO അതിന്റെ എല്ലാ വൈദഗ്ധ്യവും കഴിവുകളും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മനുഷ്യശക്തിയിൽ നിന്ന് വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.