ഒമാനിലെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ സർവേ, ഉത്ഖനന പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

മസ്‌കറ്റ്: ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ വിതരണം ചെയ്ത 28 പ്രോഗ്രാമുകളുടെ രൂപത്തിൽ 2022/2023 സീസണിൽ പുരാവസ്തു സർവേകളും ഉത്ഖനനങ്ങളും പൈതൃക ടൂറിസം മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചു. പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

മന്ത്രാലയം പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ദിബ്ബയിലെ പുരാവസ്തു സ്ഥലവും അവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ പുരാവസ്തു സൈറ്റ് ഇരുമ്പ് യുഗം മുതലുള്ളതാണ്, ഇത് 10 വർഷം മുമ്പ് സാപിയൻസ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ദൗത്യവുമായി സഹകരിച്ചാണ് കണ്ടെത്തിയത്. “CG2” എന്ന രഹസ്യനാമമുള്ള കൂട്ടക്കുഴിമാടത്തിന്റെ ഉത്ഖനനത്തിലെ അവസാന സീസണാണ് നിലവിലെ സീസൺ.

അദാഹിറ ഗവർണറേറ്റിലെ വിലായത്ത് ഓഫ് ധങ്കിലെ ഖമീറ സൈറ്റിലും സർവേകളും ഖനനങ്ങളും നടത്തും. പുരാതന ചെമ്പ് വ്യാപാര പാതയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വെങ്കലയുഗ സൈറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സൈറ്റ്, റോഡിന്റെ പാതയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കൂറ്റൻ ശിലാ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവാണ്.

അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിലെ വിലായത്ത് ഓഫ് ദുഖിലെ നഫൂൺ സൈറ്റിലാണ് കൂടുതൽ സർവേകളും ഖനനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഷെല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ തീരദേശ വാസസ്ഥലങ്ങൾ, പുരാതന ഫോസിലുകളും ശിലാ ലിഖിതങ്ങളും, ഒട്ടകങ്ങളുടെയും സവാരിക്കാരുടെയും രൂപങ്ങൾ, മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള പുരാവസ്തു തെളിവുകളാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു പ്രധാന സ്ഥലമാണ് നഫൂൺ.

ബഹ്‌ലയിലെ വിലായത്തിലെ (അ’ദഖിലിയ ഗവർണറേറ്റ്) ബിസ്യാഹ് പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പുരാവസ്തു സ്ഥലങ്ങളിലും സർവേയും ഖനനവും നടത്തും. നാലാം സീസണിൽ സോർബോൺ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് ഖനനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.