ഒമാനിൽ കപ്പലുകൾ, മറൈൻ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവകളെ പിഴകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി

മസ്‌കറ്റ്: കപ്പലുകൾക്കും മറൈൻ യൂണിറ്റുകൾക്കും 2022 ഡിസംബർ 31 വരെ പിഴയും പുതുക്കൽ ഫീസും ഒഴിവാക്കി.

2022 ഡിസംബർ 31 വരെ ഒമാനി കപ്പലുകൾക്കും മറൈൻ യൂണിറ്റുകൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും പുതുക്കൽ ഫീസും പിഴയും ഒഴിവാക്കുന്നതായി ഗതാഗത, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സർവീസ് കപ്പലുകൾക്കും ബോട്ടുകൾക്കും പുറമെ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ, കരകൗശല, തീരദേശ മത്സ്യബന്ധന കപ്പലുകൾ, ഉല്ലാസക്കപ്പലുകളും ബോട്ടുകളും, ക്രൂയിസ് കപ്പലുകളും ബോട്ടുകളും, വാട്ടർ ബൈക്കുകളും എന്നിവ ഈ ഇളവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിവിധ നാവിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിലൂടെ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും സമുദ്രഗതാഗതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ, വിവര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിയമം വരുന്നത്.