വിദേശത്തുള്ള ഒമാനി പൗരന്മാർ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

മസ്‌കറ്റ്: മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദേശത്തുള്ള ഒമാനി പൗരന്മാർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ “ഇൻതാഖിബ്” വഴി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. രാവിലെ എട്ടിന് ആരംഭിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ തുടർന്നു.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഡിസംബർ 18 വിദേശത്ത് നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒമാനി പൗരന്മാർക്കും ഡിസംബർ 25 ഒമാനിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കുമായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളിൽ തങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ 347,965 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 731,767 വോട്ടർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ആകെ 696 സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ 27 സ്ത്രീകളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ “ഇന്റഖിബ്” (ഇലക്റ്റ്) വഴി ആദ്യമായാണ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ആഗോള സാങ്കേതിക സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ആപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിശീലനത്തിൽ ഒരു മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.