അർട്ടാനിയ ക്രൂസ് കപ്പൽ സലാല തുറമുഖത്ത് എത്തി

മസ്‌കറ്റ്: 900-ലധികം വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി ഡിസംബർ 27 ചൊവ്വാഴ്ച ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലെ സലാല തുറമുഖത്ത് ‘അർട്ടാനിയ’ ക്രൂസ് കപ്പൽ എത്തി.

ലോകത്തിലെ നിരവധി തുറമുഖങ്ങളിലെ ടൂറിസം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി 927 വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ 1,394 യാത്രക്കാരുമായി സലാല തുറമുഖത്തിന് ഇന്ന് “അർട്ടാനിയ” എന്ന ക്രൂസ് കപ്പൽ എത്തിയതായി ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസി (ONA) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.