ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു

അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള (2023-2024) തലസ്ഥാന പ്രദേശത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. KG 1 മുതൽ IX വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ ബൗഷർ, ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ മസ്‌കറ്റ്, ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ ഡാർസൈറ്റ്, ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ അൽ വാദി അൽ കബീർ, ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ അൽ ഗുബ്ര, ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ അൽ സീബ്, ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ അൽ മബേല എന്നീ ഏഴ് ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളുകൾക്കാണ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ബാധകം.

സാധുവായ റസിഡന്റ് വിസയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരത്വമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭ്യമാണ്. മറ്റ് പ്രവാസി പൗരന്മാരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർച്ച് ആദ്യവാരം മുതൽ സീറ്റുകളുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പരിഗണിക്കും. ഏപ്രിൽ 1-ന് മൂന്ന് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് കിന്റർഗാർട്ടൻ പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂൾ മസ്‌കറ്റ് പരിസരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെയർ ആൻഡ് സ്‌പെഷ്യൽ എജ്യുക്കേഷനിൽ (സി‌എസ്‌ഇ) പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭ്യമാണ്. പ്രവേശനത്തിനായി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നേരിട്ട് CSE അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർണമായും ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും; അതിനാൽ, രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിനോ മാതാപിതാക്കൾ സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടതില്ല.

ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷന്റെ അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 28 ആണ്. പ്രവേശന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ www.indianschoolsoman.com എന്ന പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാണ്.