അൽ വുസ്ത, ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് വീശും

മസ്‌കത്ത്: വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് അൽ വുസ്ത, ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റുകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. ചില കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, മരുഭൂമിയിലും തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളിലും പൊടി ഉയരാനും ഇത് കാരണമാകും.

അതേസമയം ദോഫാർ, അൽ വുസ്ത, അൽ ദാഹിറ, അൽ ഗവർണറേറ്റുകളുടെ മരുഭൂമിയിലും തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളിലും പൊടി ഉയരാനും തിരശ്ചീന ദൃശ്യപരത കുറയാനും സാധ്യതയുള്ള വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ഞായറാഴ്ച സജീവമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.