ഒമാനിൽ ‘ലൈഫ് ടൈം’ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നേടാനുള്ള നിബന്ധനകൾ ഇവയൊക്കെ

മസ്‌കറ്റ്: ലൈഫ് ടൈം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുന്നയാൾ ഒമാനിയായിരിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നയാൾ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യരുതെന്നും ആർഒപി വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, അപേക്ഷകന്റെ നിലവിലെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് കുറഞ്ഞത് 15 വർഷം പഴക്കമുണ്ടാകണമെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടാതെ തിരുത്തൽ ലെൻസുകളും കണ്ണടകളും ഒഴികെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് (വൈകല്യ കേസുകൾ) അപേക്ഷകൻ മുക്തനായിരിക്കണം.

ലൈസൻസ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള 3 വർഷങ്ങളിൽ അപേക്ഷകന്റെ ട്രാഫിക് റെക്കോർഡ് ആദ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കണം. സ്ഥിരമായ പ്രത്യേക ലൈറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുമായി സംയോജിപ്പിക്കരുത്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ സ്ഥിരമായ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പിൻവലിക്കുമെന്നും ROP കൂട്ടിച്ചേർത്തു.