ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ജി20 അഴിമതി വിരുദ്ധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ ഒമാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു

മസ്‌കറ്റ്: ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ജി 20 അഴിമതി വിരുദ്ധ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് സ്ഥാപനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്, ഒമാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിനും ചെറുക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സമഗ്രതയും ഫലപ്രാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകും.

അഴിമതി നിയന്ത്രണ അധികാരികൾ തമ്മിലുള്ള നിയമസഹായ കൈമാറ്റം വർധിപ്പിക്കുക, അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മേഖലയിലെ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുക, അഴിമതി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏകീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്നിവയും യോഗം വിശദീകരിക്കും.

അഴിമതി തടയുന്നതിൽ ഉന്നത ഓഡിറ്റ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രധാന പങ്കുകളെക്കുറിച്ചും 4 ദിവസത്തെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും.