അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ബർക വിലായത്തിലെ ഗതാഗത പാത താൽക്കാലികമായി അടച്ചു

മസ്‌കറ്റ്: സൗത്ത് അൽ ബത്തിന ഗവർണറേറ്റിലെ (അൽ സലാഹ ഏരിയ) ബർക്കയിലെ വിലായത്ത് ഗതാഗത പാത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് രാവിലെ 5 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ അടച്ചിടും.

അൽ ബത്തിന ഹൈവേയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രാലയം, ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കുമായി സഹകരിച്ച് ബർകയിലെ വിലായത്ത് (അൽ സലാഹ ഏരിയ) രാവിലെ 5 നും വൈകുന്നേരം 5 നും ഇടയിൽ ഗതാഗത പാത അടയ്ക്കും. വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങൾ ഒഴികെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റോഡ് അടയ്‌ക്കുകയാണെന്നും ഉപയോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

അൽ ബത്തിന ഹൈവേയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി മന്ത്രാലയം, ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കുമായി സഹകരിച്ച് ബർകയിലെ വിലായത്ത് (അൽ സലാഹ ഏരിയ) രാവിലെ 5 നും 5 നും ഇടയിൽ ഒരു ഗതാഗത പാത അടയ്ക്കും. വ്യാഴം, ശനി ദിവസങ്ങൾ ഒഴികെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റോഡ് അടയ്‌ക്കുകയാണെന്നും ഉപയോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.