സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക് രണ്ട് ഉത്തരവുകൾ പുറത്തിറക്കി

മസ്‌കറ്റ്: ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക് ബുധനാഴ്ച രണ്ട് രാജകീയ ഉത്തരവുകൾ പുറത്തിറക്കി.

റോയൽ ഡിക്രി നമ്പർ (5/2024) ടാക്സ് അതോറിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ (നിയമം) ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു.

റോയൽ ഡിക്രി നമ്പർ 75/2020 മുഖേന പുറപ്പെടുവിച്ച ടാക്സ് അതോറിറ്റിയുടെ വ്യവസ്ഥയുടെ (നിയമം) ആർട്ടിക്കിൾ (6) ലെ വാചകം ഇനിപ്പറയുന്ന നികുതി അതോറിറ്റിക്ക് റോയൽ ഡിക്രി പ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെയർമാനുണ്ടാകുമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ (1) വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആർട്ടിക്കിൾ (2) ഈ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമോ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമോ ആയ എല്ലാം റദ്ദാക്കുന്നാണ് .

ഈ ഉത്തരവ് ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അത് പുറപ്പെടുവിച്ച തീയതി മുതൽ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ (3) ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നാസർ ബിൻ ഖമീസ് ബിൻ അലി അൽ ജാഷ്മിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റാങ്കും സാമ്പത്തിക വിഹിതവും സഹിതം ടാക്സ് അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി നിയമിക്കുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ (1)-ൽ പറയുന്നത്.

ഈ ഉത്തരവ് ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത തീയതി മുതൽ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ (2) വ്യക്തമാക്കുന്നു.]