യാത്രാ രേഖകളുടെ വാലിഡിറ്റി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച് ROP

മസ്‌കറ്റ് – പൗരന്മാരോടും താമസക്കാരോടും അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്താനും ഔദ്യോഗിക അവധിദിനങ്ങൾക്കോ ​​യാത്രകൾക്കോ ​​മുമ്പായി അവ പുതുക്കണമെന്നും റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് (ROP) അറിയിച്ചു.

തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്രയും നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നതും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ROP വ്യക്തമാക്കി.