ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളുടെ അനധികൃത ഉപയോഗം കണ്ടെത്താൻ പരിശോധന

സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ്റെ ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളുടെ അനധികൃത ഉപയോഗം തടയാൻ അൽ ദഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിലെ വാണിജ്യ, വ്യവസായ, നിക്ഷേപ പ്രമോഷൻ മന്ത്രാലയം വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി.

ദേശീയ ചിഹ്നം, സംസ്ഥാന പതാക, ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റ് മാപ്പ് എന്നിവ സാധനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസുകൾക്ക് ആവശ്യമായ പെർമിറ്റുകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് അധികൃതർ പരിശോധിച്ചു.