ഒമാൻ റിയാലിന്റെ ഇന്ത്യൻ വിനിമയ നിരക്ക് വീണ്ടും 195 രൂപ കടന്നു

നാട്ടിലേക്ക് പണം അയയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷ. ഒമാൻ റിയാലിന്റെ ഇന്ത്യൻ വിനിമയ നിരക്ക് വീണ്ടും 195 രൂപ പിന്നിട്ടു. ഇന്ന് ഒരു ഒമാൻ റിയാലിന് 195.23 ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് വിനിമയ നിരക്കുള്ളത്. ഇന്നലെ ഇത് 194.55 റിയാൽ ആയിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ഏകദേശം 4 രൂപയോളമാണ് റിയാൽ മൂല്യം ഉയർന്നത്. ഡോളർ വിനിമയത്തിലും, എണ്ണ വിലയിലുമുണ്ടായ മാറ്റമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഒമാനിലെ മുഴുവൻ പ്രവാസികളും ഈ സാഹചര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.