1500 ലധികം തൊഴിലവസരങ്ങളുമായി ഒമാൻ

മസ്‌കറ്റ്: ഒമാനിൽ 1500 ലധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പ്രഖ്യാപിച്ച താത്കാലിക കരാർ സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിലുള്ള “സഹേം” സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് 1,600 തൊഴിലവസരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വികേന്ദ്രീകരണ തത്വം ഏകീകരിക്കുന്നതിനും ദേശീയ കേഡറുകൾക്ക് വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതിനുമായി വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിലെ സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ താൽക്കാലിക കരാർ തൊഴിൽ സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിൽ “സഹേം” സംരംഭത്തിൽ 1,641 തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.