മസ്‌കറ്റിൽ 1000 കിലോ ചെമ്മീൻ പിടികൂടി

മസ്‌കത്ത്: മസ്‌കറ്റിൽ 1000 കിലോ ചെമ്മീൻ പിടികൂടി. നിരോധന കാലയളവിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ആയിരം കിലോയോളം ചെമ്മീനാണ് മസ്‌കത്ത് ഗവർണറേറ്റിൽ ഫിഷറീസ് കൺട്രോൾ ടീം പിടികൂടിയത്.

ഡിസംബർ 1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ ആരംഭിക്കുന്ന മത്സ്യബന്ധന, വ്യാപാര നിരോധന സീസണിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ 1,000 കിലോ ചെമ്മീൻ പിടിച്ചെടുക്കാനും കണ്ടുകെട്ടാനും മസ്‌കറ്റ് ഗവർണറേറ്റിലെ ഫിഷറീസ് കൺട്രോൾ ടീമിന് കഴിഞ്ഞതായി കൃഷി, ഫിഷറീസ് സമ്പത്ത്, ജലവിഭവ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.