ഒമാനിൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ പൊതുജനാഭിപ്രായം അന്വേഷിക്കാൻ സർവേ

മസ്‌കറ്റ്: സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അളക്കാൻ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ (എൻസിഎസ്ഐ) സർവേ നടത്തി.

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സേവന അഭ്യർത്ഥനകളോടുള്ള പ്രതികരണത്തിലെ സംതൃപ്തിയുടെ നിലവാരവും സേവനങ്ങളുടെ സമയ പൂർത്തീകരണവും വിലയിരുത്താനാണ് ചോദ്യാവലി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സേവന വേദിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ്, സേവന ജീവനക്കാരുടെ കഴിവ്, നടപടിക്രമങ്ങളുടെ എളുപ്പം, നേട്ടത്തിന്റെ വേഗത, ക്ലയന്റ് ചികിത്സ, സേവനത്തിന്റെ ചെലവ്, ഗുണനിലവാരം, കാര്യക്ഷമത എന്നിവ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ ഒമാനിലെ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ പതിവായി വരുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ സർവ്വേ എടുത്തിരുന്നു. എൻസിഎസ്ഐ ടെലിഫോൺ സംവിധാനം വഴിയാണ് ഇതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത്.

പൊതുജനാഭിപ്രായം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയും ആവശ്യമായ സൂചികകളും നൽകുന്നതിനുമുള്ള എൻ‌സി‌എസ്‌ഐയുടെ പങ്കിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സർവ്വേ.