കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാനൊരുങ്ങി ഒമാനിൻ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് മേഖല

കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാനൊരുങ്ങി ഒമാനിൻ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് മേഖല

മസ്‌കറ്റ്: പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം 2030-ഓടെ കാർബണ്പുറംന്തളളൽ 7 ശതമാനം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അസ്യാദ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പ്രാദേശിക സ്ഥാപനവുമായി ഡീകാർബണൈസേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

ഒമാനിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് ഗ്രൂപ്പായ അസ്യാദ്, 44.01-നൊപ്പം പങ്കിട്ട CO2 നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി ഒരു പ്രാദേശിക പരിസ്ഥിതി സ്റ്റാർട്ടപ്പുമായി തന്ത്രപരമായ ഡീകാർബണൈസേഷൻ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയിലെ കാർബൺ ബഹിർഗമനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ഒമാനിലെ സുസ്ഥിര ലോജിസ്റ്റിക് വ്യവസായത്തിന്റെ വികസനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്നതിനുമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇരു പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അസ്യാദ് ബുധനാഴ്ച പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

ഉയർന്നുവരുന്ന കാർബൺ നീക്കംചെയ്യൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ, CO2 ഉദ്‌വമനം പിടിച്ചെടുക്കാനും ധാതുവൽക്കരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ അവയെ ശാശ്വതമായി പാറയാക്കി മാറ്റാനും Asyad ഗ്രൂപ്പ് 44.01-മായി പ്രവർത്തിക്കും. ലോജിസ്റ്റിക് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഡീകാർബണൈസേഷനുള്ള വിപുലമായ ശ്രമങ്ങളെ ഈ സഹകരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അസ്യാദിന്റെ നിലവിലുള്ള ലോജിസ്റ്റിക് ആസ്തികൾ ഡീകാർബണൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് 44.01-ന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ വാകുദിൽ നിന്നുള്ള ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പങ്കാളിത്തം.