പിൻവലിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഒഫ് ഒമാൻ

ഒമാനിൽ പിൻവലിക്കുന്ന കറൻസി നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഒഫ് ഒമാൻ (സി.ബി. ഒ.) രാജ്യത്ത് ഉപയോഗത്തിലുള്ള ചില നോട്ടുകൾ പിൻലിക്കുകയാണെന്ന് സി.ബി. ഒ . ജനുവരി ഏഴിനാണ് സർക്കുലർ ഇറക്കിയിരുന്നത്. ഡിസംബർ അവസാനത്തിനുള്ളിൽ മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷം ഇത്തരം നോട്ടുകളുടെ ഉപയോഗം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

2020 ന് മുൻപ് സി.ബി. ഒ . പുറത്തിറക്കിയ ചില കറൻസി നോട്ടുകളാണ് അധികൃതർ പിൻവലിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിൻവലിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ചയിച്ച കാലാവധിവരെ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം.
ഔദ്യോഗിക ബാങ്കുകളിൽനിന്നും പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്.

പിൻവലിക്കുന്ന കറൻസികൾ

-1995 നവംബറിൽ സി.ബി.ഒ . ഇറക്കിയ ഒരു റിയൽ , 500 ബൈസ ,200 ബൈസ 100ബൈസ
-2000 നവംബറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത 50,20,10,5 റിയലുകൾ
-2005 ൽ ഇറക്കിയ ഒരു റിയാൽ
2010 ൽ ഇറക്കിയ 20 റിയാൽ
-2011,2012 വർഷങ്ങളിൽ ഇറക്കിയ 50,10,5 റിയാലുകൾ
-2015 ൽ ഇറക്കിയ ഒരു റിയാൽ
-2019 ൽ ഇറക്കിയ 50 റിയാൽ