2022 ജൂൺ അവസാനം വരെ ഒമാന്റെ മൊത്തം എണ്ണ കയറ്റുമതി 16.2% വർദ്ധിച്ചു

മസ്കത്ത്: നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷന്റെ (എൻസിഎസ്ഐ) ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2022 ജൂൺ അവസാനം വരെ ഒമാന്റെ മൊത്തം എണ്ണ കയറ്റുമതിയിൽ 16.2 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായി.

2022 ജൂൺ അവസാനം വരെ 123. 10 ദശലക്ഷം ബാരലുമായി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചൈന ഒന്നാമതെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ജൂൺ അവസാനം വരെ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെ (ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെടെ) മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം 2021-ലെ ഇതേ കാലയളവിലെ 24. 69 ബില്യൺ ക്യുബിക് മീറ്ററിൽ നിന്ന് 4.4 ശതമാനം വർധിച്ച് 25.77 ബില്യൺ ക്യുബിക് മീറ്ററായി.

2022 ജൂൺ അവസാനം വരെ സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ശരാശരി പ്രതിദിന എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം 1.047 ദശലക്ഷം ബാരലായിരുന്നു, 2021 ലെ ഇതേ കാലയളവിലെ 954,900 ബാരലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 9.7 ശതമാനം വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

2021 ലെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ജൂൺ അവസാനം വരെ ശരാശരി എണ്ണ വില ബാരലിന് 90.4 ഡോളറായി 60.9 ശതമാനം വർധിച്ചതായും എൻസിഎസ്ഐ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.