ഇ-ചോദ്യാവലി പുറത്തിറക്കി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം

മസ്കത്ത്: വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംതൃപ്തി അറിയുന്നതിന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഇലക്ട്രോണിക് ചോദ്യാവലി പുറത്തിറക്കി.

ഈ വർഷാവസാനത്തോടെ (2022) മറ്റ് സർക്കാർ യൂണിറ്റുകളിൽ പൊതുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിനുള്ളിലെ Ejada പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയാണ് ചോദ്യാവലി ആക്‌സസ് ചെയ്തത്.