ഖരീഫ് സീസൺ: സലാല എയർപോർട്ട് വഴി യാത്ര ചെയ്തത് 300,000 പേർ

മസ്‌കത്ത്: ഖരീഫ് സീസണിൽ സലാല വിമാനത്താവളം വഴി 300,000 യാത്രക്കാർ യാത്ര ചെയ്തു. ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസി (ONA) യുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ആദ്യം മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ ദോഫാർ ഖരീഫ് സീസണിൽ 315,000 യാത്രക്കാർ സലാല വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു, അതേസമയം ഇൻകമിംഗ്, ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ആഴ്ചയിൽ 195 ആയി.