പുനരുപയോഗ ഊർജത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ പ്രതിദിന ഉൽപ്പാദനം 650 മെഗാവാട്ടിൽ

മസ്‌കറ്റ്: മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ജനവാസമില്ലാത്ത പ്രദേശമായിരുന്ന ഇബ്രിയിലെ വിലായത്തിലെ 13 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ മരുഭൂമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2,000 റോബോട്ടുകൾ 1.5 ദശലക്ഷം ഇരട്ട-വശങ്ങളുള്ള സോളാർ പാനലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഈ വർഷമാദ്യം തുറന്ന ഇബ്രി സോളാർ എനർജി സ്റ്റേഷന് 50,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സേവനം നൽകാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്, കൂടാതെ പ്രതിവർഷം 340,000 ടൺ CO2 ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സുസ്ഥിരമായ ഭാവിക്കായി ഊർജ്ജ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, വികസനത്തിന്റെ ആവശ്യകതകളും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിനും, അതേ സമയം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി പുനരുപയോഗ ഊർജ പരിവർത്തനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ഒമാന്റെ നീക്കത്തിന് ഈ പദ്ധതി നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

തൽഫലമായി, പുനരുപയോഗ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ പ്രതിദിന ഉൽപ്പാദനം 650 മെഗാവാട്ട് ആയി. 2027 ഓടെ 3,350 മെഗാവാട്ട് ഉൽപാദനത്തിലെത്താനുള്ള ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുകയാണ്.