മൊറോക്കൻ ഭരണാധികാരിയെ അഭിനന്ദിച്ച് ഒമാൻ സുൽത്താൻ

മസ്‌കറ്റ്: മൊറോക്കോ രാജാവ് മുഹമ്മദ് ആറാമന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

മുഹമ്മദ് ആറാമൻ രാജാവിന് നല്ല ആരോഗ്യം, ക്ഷേമം, ദീർഘായുസ്സ് എന്നിവ ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം മഹത്തായ സുൽത്താൻ തന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു, മുഹമ്മദ് രാജാവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും സമാനമായ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചുവരാൻ സർവ്വശക്തനായ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു.